各出力電圧は変動します。下記範囲内の変動値であれば問題ありません。
・+3.3V:3.13~3.46V(±5%)
・+5V :4.75~5.25V(±5%)
・+12V:11.4~12.6V(±5%)
・-12V:-10.8~-13.2V(±10%)